Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá programu regionálna karta Rezort Piešťany

Všeobecné pravidlá programu PIEŠŤANY Card upravujú právne vzťahy medzi Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REZORT PIEŠŤANY (ďalej len „OOCR RP“ a držiteľom regionálnej karty PIEŠŤANY Card (ďalej len „držiteľ karty').

1. Definícia produktu – regionálna zľavová karta „PIEŠŤANY Card'

Regionálna karta PIEŠŤANY Card je personifikovaná karta s QR kódom a unikátnym číslom (ďalej len „karta'), ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať služby, zľavy a benefity na ponuku služieb prevádzok zmluvných partnerov v zmysle bodu 6.2. týchto podmienok. Kartu je možné využiť na vymedzenom území v regióne Piešťany. Prevádzkovatelia služieb, výletných miest a atraktivít v ponuke PIEŠŤANY Card sú zmluvnými partnermi PIEŠŤANY Card (ďalej len „zmluvný partner'). PIEŠŤANY Card sa vydáva, distribuuje a aktivuje výhradne cez zmluvné distribučné miesta (ďalej len „zmluvné ubytovacie zariadenie') a online e-shop zverejnený na stránke xxxxxx.sk.

2. Držiteľ karty

Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú kartu PIEŠŤANY Card v zmluvnom ubytovacom zariadení ako súčasť pobytového balíka k ubytovaniu alebo nákupom alebo nákupom na e-shope. Karta je neprenosná, vystavená na meno jej držiteľa. Poskytovanie PIEŠŤANY Card tretím osobám je zakázané.

3.Digitálna verzia PIEŠŤANY Card

PIEŠŤANY Card je možné okrem papierovej verzie využívať aj v jej digitálnej forme. Na stiahnutie karty do mobilu slúži QR kód, ktorý je súčasťou Registračného formuláru PIEŠŤANY Card. Vrchná časť formuláru slúži ako Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý po podpise ostáva distribučnému miestu; spodná časť po odstrihnutí slúži držiteľovi karty. Buď ako papierová verzia karty alebo si ju pomocou spodného kódu stiahne do mobilu. Digitálna verzia karty umožňuje držiteľovi karty prístup na sťahovanie zľavových kupónov, ktoré môže uplatniť v partnerských prevádzkach. Zľavy je možné čerpať aj z papierovej karty (QR kódu). Do jedného mobilu je možné stiahnuť aj viac kariet – napr. pre rodinu s deťmi. Každému hosťovi pritom zostane papierová verzia k dispozícii.

4.Digitálna verzia TATRY Card

TATRY Card je možné okrem papierovej verzie využívať aj v jej digitálnej forme. Na stiahnutie karty do mobilu slúži QR kód, ktorý je súčasťou Registračného formuláru Tatry Card. Vrchná časť formuláru slúži ako Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý po podpise ostáva distribučnému miestu; spodná časť po odstrihnutí slúži držiteľovi karty. Buď ako papierová verzia karty (platí na cestovanie električkou, skibusmi alebo na poistenie) alebo si ju pomocou spodného kódu stiahne do mobilu. Digitálna verzia karty umožňuje držiteľovi karty prístup na sťahovanie zľavových kupónov, ktoré môže uplatniť v partnerských prevádzkach. Zľavy je možné čerpať aj z papierovej karty (QR kódu). Do jedného mobilu je možné stiahnuť aj viac kariet – napr. pre rodinu s deťmi. Každému hosťovi pritom zostane papierová verzia k dispozícii.

4.1. iPhone

Digitálna PIEŠŤANY Card funguje v natívnej aplikácii Wallet, ktorá je predinštalovaná v každom iPhone. Táto aplikácia slúži na správu rozličných digitálnych kariet, vstupeniek, lístkov a využíva technológiu PKPASS. Držiteľ karty spustením fotoaparátu naskenuje QR kód a po kliknutí na odkaz sa ukáže karta, ktorá sa stiahne do Walletu kliknutím na „Pridať“. Následne si môže kartu otočiť a na druhej strane má bližšie informácie o karte, benefitoch a spôsobe čerpania zliav. Kartu je možné kedykoľvek zobraziť otvorením aplikácie Wallet.

4.2. Android

V smartfónoch s operačným systémom Android je nutné najprv stiahnuť a nainštalovať aplikáciu YourWallet. Toto je aplikácia, ktorá je kompatibilná s technológiou PKPASS a je určená na správu rozličných digitálnych kariet, vstupeniek a lístkov. Po otvorení aplikácie YourWallet je potrebné kliknúť na „Naskenovať“ a namieriť na QR kód. Po rozpoznaní kódu sa zobrazí karta, ktorá sa pridá do peňaženky kliknutím na „Pridať do peňaženky“. Kartu je možné kedykoľvek zobraziť otvorením aplikácie YourWallet.

5. Uzavretie zmluvy

Zmluvný vzťah („PIEŠŤANY Card - zmluva“) medzi Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Rezort Piešťany a držiteľom karty vzniká vystavením karty v zmluvnom ubytovacom zariadení. Držiteľ karty je pri vystavovaní karty povinný podpísať vyplnený „Registračný formulár PIEŠŤANY Card“ (ďalej len „registračný formulár“), kde sú uvedené jeho osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, krajina ako povinné údaje (ďalej len „údaje“). Po podpise registračného formuláru klientovi ostane spodná časť formuláru, ktorá obsahuje papierovú verziu karty (s menom a dátumom platnosti) a ďalší kód, ktorý slúži na nahratie karty do mobilu, viď bod 4.1 a 4.2.

6. Práva a povinnosti držiteľa karty

6.1. Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti PIEŠŤANY Card využívať využívať zľavy, ktoré môže držiteľ karty čerpať po preukázaní sa príslušným kupónom na danú zľavu. Kupón si sťahuje do mobilu priamo z digitálnej karty podľa vlastného záujmu. Zľavu je možné čerpať aj preukázaním sa papierovou verziou karty (QR kódom).

6.2. Držiteľ karty je povinný akceptovať prevádzkový čas a prevádzkový poriadok zmluvných partnerov. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany nie je prevádzkovateľom služieb výletných miest, atraktivít a gastronomických zariadení.

6.3. Zmluvný partner je oprávnený podrobiť kontrole držiteľa PIEŠŤANY Card a overiť si jeho identitu. Ponúkané zľavy na služby má právo využiť držiteľ karty po tom, ako sa preukáže kupónom na danú zľavu. Kupón na zľavu je jednorazový a zmluvný partner zaeviduje jeho použitie cez mobilnú aplikáciu či iným spôsobom (cez webovú stránku či offline).

6.4. Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera PIEŠŤANY Card automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany neručí za eventuálne škody spôsobené držiteľovi karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany nie je povinná prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov PIEŠŤANY Card a nezabezpečuje nad nimi dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom PIEŠŤANY Card a držiteľom karty upravujú obchodné podmienky daného zmluvného partnera.

6.5. Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať a chrániť pred jej stratou. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. Držiteľ je povinný zabezpečiť, aby kartu používal len oprávnený držiteľ karty. Kartu je oprávnená používať výlučne osoba, na meno ktorej bola karta vydaná. Karta PIEŠŤANY Card smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rezort Piešťany k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa bodu 10.2.

7. Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov

7.1. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov PIEŠŤANY Card môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom či vykonávaním údržbárskych prác. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany so zmluvným partnerom PIEŠŤANY Card právo predčasne ukončiť spoluprácu v priebehu doby platnosti PIEŠŤANY Card. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany v čo najbližšom možnom termíne na internetovej stránke www.xxxxxx.sk.

7.2. Zmena cien služieb u zmluvných partnerov je vyhradená. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov PIEŠŤANY Card a neručí za ceny ich služieb. Výška aktuálne poskytnutých zliav u zmluvných partnerov PIEŠŤANY Card je vždy dostupná z digitálnej karty, takisto je zverejnená na www.xxxxx.sk

8. Doba platnosti zmluvy

8.1. PIEŠŤANY Card – zmluva platí počas doby platnosti PIEŠŤANY Card, ktorá je evidovaná v systéme IS PIEŠŤANY Card (ďalej len „doba platnosti zmluvy“). Doba platnosti zmluvy sa určuje vždy podľa výberu typu karty, t.j. týždenná (7 dní), mesačná (31 dní) alebo ročná (365 dní) v zmluvnom zariadení PIEŠŤANY Card, t.j. od dňa príchodu do ubytovacieho zariadenia. Po uplynutí doby platnosti stráca PIEŠŤANY Card automaticky svoju platnosť bez toho, že by zmluva musela byť vypovedaná. Držiteľ karty je oprávnený využívať PIEŠŤANY Card počas doby platnosti zmluvy. V prípade, že držiteľ karty má zaujem o predĺženie platnosti karty na ďalšie obdobie, aktivuje mu zmluvné ubytovacie zariadenie v systéme IS PIEŠŤANY Card predĺženie karty o ďalšie požadované obdobie.

8.2. Držiteľ karty a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany sú oprávnení na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať PIEŠŤANY Card – zmluvu. Dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím osobám. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany je v tomto prípade oprávnené kartu bez náhrady zablokovať.

9. Ochrana dát a osobných údajov

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany, ako prevádzkovateľ informačného systému na správu a evidenciu PIEŠTANY Card, registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty – dotknutej osoby, ktoré získa na základe nadobudnutého písomného súhlasu dotknutej osoby, v zmysle zák č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba je pri vystavovaní karty povinná vlastnoručne podpísať „Registračný formulár PIEŠTANY Card" (ďalej len „registračný formulár"), ktorý obsahuje zoznam ňou poskytovaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, štát trvalého pobytu, ako povinné údaje (ďalej len „osobné údaje"), účel spracovania osobných údajov ako aj dobu platnosti súhlasu. Osobné údaje sú spracovávané na účely vystavenia karty, poskytnutia zliav u zmluvných parterov a spracovania štatistiky. Osobné údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky PIEŠŤANY Card. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany sa zaväzuje, že pomocou prijatých potrebných bezpečnostných opatrení, zdokumentovaných v bezpečnostnej smernici, ochráni jej poskytnuté osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím neoprávnenými osobami. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany sa ďalej zaväzuje, že nadobudnuté osobné údaje nebude ďalej postupovať na spracovanie ani ich inak dávať k dispozícii tretím stranám. Poskytnutie nadobudnutých osobných údajov tretím stranám je prípustné len s písomným súhlasom dotknutej osoby.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Všeobecné pravidlá programu PIEŠŤANY Card vydáva Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany, so sídlom Kukučínova 21, 921 01 Piešťany, IČO: 46747770, zapísaná v registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, č. 09051/2012/SCR.

10.2. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany je oprávnená kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto Všeobecné pravidlá programu PIEŠŤANY Card. Zmena podmienok je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, kedy bola držiteľovi karty oznámená zmena podmienok prostredníctvom zverejnenia na webovej adrese www.xxxxxxx.sk.

10.3. Tieto Všeobecné pravidlá programu PIEŠŤANY Card nadobúdajú platnosť dňa XX.X.2021.